HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI PDF

“Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” (directions for industrial noise and legislation), by the ministry of VROM (ministry of Housing, Spatial. [Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening], a government publication . The Guide recommended for low-noise rural areas noise. guidance document from the competent Minister to local authorities, Handreiking. Industrielawaai en vergunning) was applied in practice. This Guidance.

Author: Tautaxe Mejind
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 26 September 2004
Pages: 19
PDF File Size: 17.51 Mb
ePub File Size: 8.70 Mb
ISBN: 813-6-57096-511-2
Downloads: 31778
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tetaur

Toerisme en recreatie vormen een belangrijke peiler van de economie binnen de gemeente Steenwijkerland. Ernest, Wro vraagt om Nota Parkeernormen!

Beleidsnotitie Facetbeleid

Daar waar regelmatig evenementen plaatsvinden of regelmatig een standplaats wordt ingenomen, is een positieve bestemming nodig. In het Bro wordt in artikel 3. Tussen beide huishoudens kan een mantelzorgrelatie bestaan, maar dat hoeft industrielxwaai. Bijkomend voordeel van samenvoeging kan zijn dat de woningvoorraad in feite afneemt. Ten aanzien van de bouwmogelijkheden voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden bij of na splitsing geen extra mogelijkheden geboden.

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998)

In bestemmingsplannen die een beschermd stads- of dorpsgezicht omvatten zal een regeling zijn opgenomen waaraan kan industrielawasi getoetst, bijvoorbeeld in de vorm van een dubbelbestemming of gebiedsaanduiding. Het is gewenst het verstrekken van alcoholische dranken expliciet uit te sluiten. Zoals blijkt uit de opgestelde uitgangspuntennotitie beschikt de gemeente Steenwijkerland niet over een actueel horecabeleid.

Voor wat betreft de oppervlakte van een bouwwerk dient aansluiting te worden gezocht bij de standaardregels die de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen SVBP geeft en die ook dienen te worden opgenomen in bestemmingsplannen.

Hiervoor kan ook ruimte nodig zijn. Een categorisering van verschillende horecazaken is gewenst aangezien voornoemde zaken natuurlijk behoorlijk verschillen in onder meer ruimtelijke uitstraling en ruimtebeslag.

De overtollige gebouwen dienen te worden gesloopt. Zo niet dan hoeft er niets te worden geregeld, zo ja, ga door naar stap 2. Daarmee wordt een aanvullende functie aangeduid die niet inherent is aan het toegestane gebruik binnen bepaalde bestemming, zoals bijvoorbeeld een aan huis verbonden bedrijf of recreatieve activiteiten bij een agrarisch bedrijf.

Ondanks de bescherming van monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten staat de beeldkwaliteit onder meer in Giethoorn onder druk.

  COBOL PROGRAMMING BY MK ROY PDF

De verordening bevat diverse bevoegdheden voor zowel de raad als het college om nadere regels te stellen ten aanzien van bootverhuur en rondvaartboten.

Het bevoegd industrlelawaai kan rekening houden met de aanwezigheid van redenen van openbaar belang, de mogelijkheid om te compenseren en andere relevante overwegingen. Leidt de nieuwe ontwikkeling tot een behoefte aan extra parkeerruimte?

Voor ruimtelijke plannen zijn de gronden voor industrielawaxi ontheffing op basis van artikel 75, lid 6 onder c Ffw opgenomen in artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Besluit vrijstelling. Hieronder vallen zaken die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse dienen te worden genuttigd.

Bestaande bedrijfswoningen kunnen uiteraard niet zonder meer worden wegbestemd. In bestemmingsplannen dient te worden voorzien in regels die een juiste verhouding tussen het volume van de bedrijfswoning en de overige bedrijfsgebouwen borgen. De ondergeschiktheid zal in het betreffende ruimtelijke besluit moeten worden vastgelegd, bijvoorbeeld op de verbeelding van het bestemmingsplan c. Het bevoegd gezag kan de goedkeuring zo nodig onder voorwaarden of beperkingen verstrekken.

Per facet is vervolgens een uitgangspunt geformuleerd dat richting geeft aan de definitieve uitwerking van het beleid.

I need industrkelawaai English name of the above. Dat plan moet voldoen aan de vereisten uit afdeling 6. Bij het formuleren van het uitgangspunt in de uitgangspuntennotitie die voorafgaand aan deze notitie is opgesteld, is aansluiting gezocht bij de regeling in het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Buitengebied.

Niet in betekenende mate? Samengevat kunnen de volgende randvoorwaarden worden gehanteerd bij de afweging omtrent het al dan niet verlenen van medewerking aan nieuwe initiatieven of het opnemen van een afwijkingbevoegdheid in bestemmingsplannen. Op dit moment is op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS bekend dat anno recreatiewoningen aanwezig zijn binnen de gemeente.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs or are passionate about them. De gemeente Steenwijkerland is bezig met het opstellen van een afzonderlijk beleidsdocument ten aanzien van de plaatsing van GSM -antennes.

  ARMIN RISI MACHTWECHSEL PDF

In afwijking van induatrielawaai beleidsnotitie uit wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen medische en niet-medische beroepen.

Dat betekent dat er geen ruimte is voor ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van de EHS, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. Bovendien komen de verzoeken hoofdzakelijk uit de kleinere kernen.

Het eerste deel van dit uitgangspunt spreekt voor zich. Gezien de aard en omvang daarvan, zullen dergelijke zaken veelal niet passen in dorpscentra of in het centrum van relatief kleine steden als Steenwijk. Uit het gemeentelijk beleid blijkt dat men bed- en breakfastaccommodaties actief wil faciliteren. Indien de resterende ruimte niet voldoende is, dan zal c. Voor kleine zelfstandige ondernemers kunnen die mogelijkheden worden geboden door het opnemen van een afwijkingsbevoegdheid voor aan huis verbonden bedrijven.

In dit hoofdstuk worden randvoorwaarden gegeven ten aanzien van diverse ruimtelijke ontwikkelingen die zich binnen woongebieden kunnen voordoen en waarvoor een regeling gewenst is, zoals aan huis verbonden beroepen en bedrijven, mantelzorg maar ook een goede bijgebouwen regeling. Het invloedsgebied dat geldt voor het bepalen van het groepsrisico mag niet over woongebieden industtrielawaai.

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ()

In nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal voorts moeten worden geborgd dat er een juiste verhouding ontstaat en blijft tussen het volume van de bedrijfswoning en de bijbehorende overige bedrijfsgebouwen. Voor beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het BEVI geldt die norm als richtwaarde. Zo zou splitsing slechts kunnen worden toegestaan bij woningen met een minimale inhoud van m 3.

Bouwperceel van m 2 — 1. Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij wonen wordt daarom in elk geval niet toegestaan in de kernen Steenwijk, Vollenhove, Oldemarkt, Blokzijl en Giethoorn. Overigens wordt de verhuur van authentieke houten Gieterse punters gestimuleerd omdat dit de beleving van Giethoorn completer maakt.

admin